Uitbreiding steunpakket

Sinds afgelopen zondag zijn weer strengere coronamaatregelen van kracht. Het kabinet heeft daarom besloten om het steunpakket uit te breiden. Zo komt er weer loonsteun en zijn de fiscale steunmaatregelen verlengd. Hierna lees je de belangrijkste aanvullende maatregelen die het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd.

Fiscaliteit / Langer uitstel van betaling

Het lopende bijzonder uitstel van betaling wordt automatisch verlengd tot 31 december 2021 (dit was 1 oktober 2021). Ondernemers die nog geen uitstel hebben aangevraagd of die alle schulden al hebben afgelost, kunnen opnieuw bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingen over het vierde kwartaal van 2021.

Het verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingschulden die op grond van het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari 2022 verstrijkt, bijvoorbeeld de laatste kwartaalaangiften 2021.

Betalingsregeling

De belastingschuld die nog ontstaat tot 1 februari 2022 wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Uitstel verhoging invorderingsrente

De invorderingsrente zou met ingang van 1 januari 2022 worden verhoogd van 0,01% naar

1%. Deze verhoging is een half jaar uitgesteld; tot 1 juli 2022. Daarna wordt de invorderingsrente per half jaar stapsgewijs verhoogd met 1% tot en met 1 januari 2024. Op 1 juli 2022 gaat deze rente dus naar 1%, met ingang van 1 januari 2023 naar 2% en per 1 juli 2023 naar 3%. Met ingang van 1 januari 2024 is de invorderingsrente weer op het oude niveau van 4%.

Grenswerkers

De afspraken met België en Duitsland over de behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen lopen nog tot en met 31 december 2021. Het kabinet gaat met België en Duitsland overleggen om de afspraken verder de verlengen.

Sociale zekerheid / Terugkeer NOW

Er komt toch nieuwe NOW-steun. Werkgevers die tenminste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor november en december NOW 5.0 aanvragen. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. De voorwaarden van NOW 5.0 komen grotendeels overeen met die van NOW 4.0:

  • het maximale vergoedingspercentage is 85%;
  • de forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten is 40%;
  • de maximale vergoeding per werknemer bedraagt twee keer het maximum dagloon;
  • de grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies is 80%;
  • de referentie-omzetperiode wordt 2019, gedeeld door zes – met uitzondering van de starters (zie hierna). Anders dan bij de voorgaande NOW-regelingen kunnen werkgevers bij NOW 5.0 niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021.

Een belangrijke wijziging betreft de loonsomdalingsvrijstelling. Die gaat ten opzichte van NOW 4.0 omhoog van 10% naar 15%. Dat wil zeggen dat de loonsom van de werkgever met 15% mag dalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW-subsidie.

Starters

Ook werkgevers die op of na 1 februari en voor 1 oktober 2021 zijn gestart, kunnen gebruikmaken van NOW 5.0. Ondernemingen die zijn gestart op of na 1 februari 2020 maar uiterlijk voor 1 juli 2021, kunnen de periode 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021 als referentieomzetperiode hanteren. Werkgevers die op of ná 1 juli 2021 zijn gestart maar uiterlijk op 30 september 2021, kunnen hun referentieomzet berekenen vanaf de eerste volledige kalendermaand omzet tot en met 31 oktober 2021 en rekenen deze om naar twee maanden, zodat deze vergelijkbaar is met de NOW 5.0-periode november/december 2021.

Inspanningsverplichting

Een werkgever die NOW 5.0-subsidie heeft aangevraagd en vanaf 27 november 2021 tot en met 31 december 2021 bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt, moet voor het sluiten van het aanvraagloket met het UWV contact opnemen voor ‘van werk naar werk begeleiding’ van de ontslagen werknemer(s). Het UWV heeft hiervoor een speciaal NOW-telefoonnummer beschikbaar gesteld. Deze inspanningsverplichting geldt dus niet voor bedrijfseconomische ontslagen die zijn aangevraagd vanaf het begin van de subsidieperiode (1 november) tot 27 november 2021.

Bonus- en dividendverbod

Ook in deze nieuwe NOW-periode geldt een bonus- en dividendverbod voor werkgevers die NOW 5.0 aanvragen en een voorschot van € 125.000 of meer hebben ontvangen of bij een lager voorschot, indien de definitieve subsidie € 125.000 of meer is. Ook mogen zij geen eigen aandelen inkopen. Voor werkgevers die een aanvraag indienen op werkmaatschappijniveau, geldt het dividendverbod voor het gehele concern. Het bonusverbod geldt op werkmaatschappijniveau voor het bestuur en de directie van het concern en de aanvragende entiteit. Ook hier mag de entiteit geen eigen aandelen inkopen.

Werktijdverkortingsregeling blijft open

Nieuw is dat de Werktijdverkortingsregeling (WTV) tijdens de NOW 5.0-periode open blijft voor niet corona-gerelateerde gevallen. Een werkgever die te maken heeft met andere bijzondere omstandigheden kan in aanmerking komen voor beide regelingen. Een werkgever  die een WW-uitkering ontvangt ‘voor een werknemer’ voor wie hij WTV heeft aangevraagd, moet deze uitkering in aanmerking nemen als omzet voor de NOW 5.0.

Openstelling NOW-loket

Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers in december al een subsidieaanvraag kunnen doen voor NOW 5.0, zodat zij hun subsidievoorschot ook al in december – nog vóór de salarisbetalingen – kunnen ontvangen. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het formulier dat door het UWV beschikbaar wordt gesteld via www.uwv.nl. De beslistermijn bedraagt 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Er wordt naar gestreefd om het voorschot binnen 2 á 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag uit te betalen. Het voorschot wordt in één termijn uitbetaald.

Werkgevers kunnen vanaf 1 juli 2022 om vaststelling van de NOW 5.0-subside verzoeken.

Mogelijk kan dit al op een eerder tijdstip. Dat wordt dan via www.uwv.nl bekend gemaakt.

Het vaststellingsloket is open tot en met 22 februari 2023.

 

TVL verruimd

Het budget voor de TVL wordt verruimd naar € 2,3 miljard. Daardoor kunnen de maximale subsidiebedragen omhoog naar

€ 550.000 voor mkb-ondernemingen en naar € 600.000 voor niet mkbondernemingen. Daarnaast wordt het subsidiepercentage verhoogd van 85% naar 100%.

 

Overige sectoren

 

Meer steun cultuursector

Instellingen die met de beperkende coronamaatregelen te maken hebben worden meer tegemoetgekomen. Dat gebeurt onder meer door de bestaande suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten verder uit te breiden van een vergoeding van maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit naar 85% van de kaarten.