Aanvullende fiscale steunmaatregelen COVID-19 (statusupdate 8-5-2020)

Het kabinet heeft recent een zestal extra fiscale steunmaatregelen aangekondigd om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers te beperken.

 • Lager gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder

Eerder was al bekend gemaakt dat het gebruikelijk loon vanwege de coronacrisis lager vastgesteld mag worden. Nu is bekend gemaakt dat het gebruikelijk loon in verhouding tot de omzet mag worden verlaagd.

De vormgeving zal gaan lijken op een vergelijkbare maatregel ter vaststelling van het gebruikelijk loon tijdens de kredietcrisis rond het jaar 2009.

 • Versoepeling urencriterium

De belastingdienst zal over de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 ervan uitgaan dat minimaal 24 uur per week in het bedrijf is gewerkt, ook als deze uren daadwerkelijk in verband met een eventuele sluiting niet zijn besteed.

Ook voor seizoenbedrijven, zoals de horeca, zal worden gezorgd dat de versoepeling van toepassing is. Deze versoepeling heeft alleen betrekking op de IB-ondernemers welke veelal gebruik maken van de zelfstandigenaftrek.

 • Vrije ruimte werkkostenregeling verhoogd

Via de werkkostenregeling kunnen vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel belastingvrij worden uitgekeerd. De werkkostenregeling kent een zogenaamde vrije ruimte van 1,7% van de loonsom tot € 400.000, en van 1,2% over het meerdere. Alleen als vergoedingen en verstrekkingen in een jaar boven deze vrije ruimte uitkomen, betaalt de werkgever 80% belasting via de eindheffing. Besloten is de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom voor 2020 te verhogen naar 3%.

 • Verlies verrekenen via ‘coronareserve’

Bedrijven waarvan de winst belast wordt in de vennootschapsbelasting mogen al dit jaar in de aangifte van 2019 een te verwachten verlies voor 2020 opnemen via de vorming van een zogenaamde coronareserve.

Voorwaarde is dat deze coronareserve niet hoger is dan de winst van 2019. Hiermee wordt de verliesverrekening een jaar eerder toegepast, hetgeen een liquiditeitsvoordeel oplevert.

 • Uitstel Wet excessief lenen bij eigen besloten vennootschap (B.V.)

Het wetsvoorstel inzake excessief lenen bij de eigen besloten vennootschap, in de volksmond de DGA-taks, wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Volgens dit wetsvoorstel moet een directeur-grootaandeelhouder belasting betalen

over schulden binnen de eigen besloten vennootschap die groter zijn dan € 500.000. Eventuele schulden ten behoeve van de eigen woning tellen hierbij niet mee.

 • Aftrek hypotheekrente niet in gevaar bij tijdelijk niet aflossen

Voor hypotheken die vanaf 2013 zijn afgesloten, geldt voor de aftrek van de hypotheekrente een aflossingsverplichting. Vanwege de coronacrisis bieden banken nu hun klanten aan om gedurende een periode van maximaal zes maanden

hun rente- en aflossingsverplichting op te schorten. Om te voorkomen dat dit tot verlies van aftrek van de hypotheekrente leidt, worden de regels rond de inhaalaflossing versoepeld. De inhaalaflossing kan worden uitgesmeerd

over het restant van de looptijd van de hypotheek, of er kan hiervoor een apart aflossingsschema worden afgesproken.

Naast deze aanvullende maatregelen komen inmiddels ook meer bedrijven in aanmerking voor de Tegemoetkoming schade COVID-19. Voortaan wordt namelijk ook gekeken naar de nevenactiviteiten, zoals opgegeven in het Handelsregister, in plaats van alleen naar de hoofdactiviteit. De overige voorwaarden blijven daarentegen verder ongewijzigd.

Tot slot willen wij u graag wijzen op recente wijzigingen in de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna: “NOW”):

Als onderdeel van het op 17 maart 2020 bekend gemaakte “noodpakket banen en economie” heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze tijdelijke noodmaatregel tot stand gebracht. De NOW geeft werkgevers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetverlies van tenminste 20% recht op een tegemoetkoming in de loonkosten (subsidie) over de maanden maart, april en mei 2020. De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt 90% bij een omzetverlies van 100% en wordt naar evenredigheid verlaagd als het omzetverlies lager is dan 100%. De NOW is op 6 april 2020 in werking getreden. Op 30 april 2020 waren er 114.049 aanvragen ingediend, waarvan er 103.737 waren toegewezen. Er was ruim € 1,9 miljard betaald als voorschot op de subsidie van de loonkosten van ruim 1,7 miljoen werknemers. Gemiddeld was een omzetverlies opgegeven van 70,63%.

De wijzigingen in deze NOW-regeling die 1 mei jl. bekend zijn geworden betreffen de volgende zaken:

 • Aanpassing concernregeling
 • Instemming openbaarmaking gegevens NOW-subsidiedossier
 • Samenloop NOW en loonkostensubsidie
 • Buitenlands bankrekeningnummer

Aanpassing concernregeling

Het is sinds 5 mei 2020 toegestaan dat individuele werkmaatschappijen van een concern subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij – in plaats van op concernniveau – als er bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Vervolgens bepaalt de hoogte van de omzetdaling bij de werkmaatschappij de hoogte van de NOW-subsidie. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij gewoon gebruik kunnen maken van de hoofdregel, waarbij de omzetbepaling bepaald wordt op concernniveau. Voor hen geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet.

Let op!

Het moet gaan om dezelfde referentieperioden: maart-april-mei, april-mei-juni of mei-juni-juli. Als verschillende werkmaatschappijen van het concern apart aanvragen zullen zij ook dezelfde periode moeten opgeven. Dit geldt niet voor het percentage aan omzetverlies.

Voorwaarden

Aan de afwijkingsmogelijkheid zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 1. de subsidieaanvraag – het voorschot – is gedaan na 5 mei 2020;
 2. het is geen personeels-bv. Personeel-bv’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau;
 3. de werkgever handelt in overeenstemming met een overeenkomst over werkbehoud, die hij voorafgaand aan de subsidieaanvraag is aangegaan – inclusief dagtekening – met de belanghebbende verenigingen van werknemers. Zijn die er niet, dan met een andere vertegenwoordiging van werknemers. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat een akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers;
 4. het groepshoofd (met consolidatieplicht artikel 2:406 BW) of de moedermaatschappij (artikel 2:24a BW) verklaart voorafgaand aan de aanvraag dat over 2020 geen dividenden aan aandeelhouders zullen worden uitgekeerd of bonussen – waaronder mede begrepen winstdelingen – aan de Raad van Bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap waarop dit artikel wordt toegepast. Ook verklaart zij voordat de aanvraag wordt ingediend dat er geen eigen aandelen zullen worden ingekocht door de rechtspersonen binnen de groep tot en met de datum van de vergadering, waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Met dividend worden gelijkgesteld andere winstuitkeringen aan derden buiten de groep.
 5. de andere rechtspersonen of vennootschappen binnen een groep voeren geen opdrachten of projecten uit die ten koste kunnen gaan van de rechtspersoon of vennootschap, waarvoor de omzetdaling met toepassing van dit artikel wordt bepaald; en
 6. de omzetdaling van de groep bedraagt minder dan 20% in de gekozen meetperiode. Aanvragen die eerder dan 5 mei 2020 zijn ingediend, zijn uitgegaan van een omzetdaling van minstens 20% op concernniveau, komen niet in aanmerking voor deze wijziging, omdat de voorwaarde is dat het concern minder dan 20% omzetdaling heeft. Wat nu als er bij de aanvraag van het voorschot een omzetdaling van ten minste 20% voor het concern opgegeven, terwijl dat in werkelijkheid minder blijkt te zijn? In dat geval kan – gelet op voorwaarde a – niet alsnog een aanvraag worden ingediend voor een werkmaatschappij.

Instemming openbaarmaking gegevens NOW-subsidiedossier

Via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan informatie worden opgevraagd over bestuurlijke aangelegenheden, ook in het kader van de NOW. Zonder nadere regelgeving zou bij een Wob-verzoek in elk geval eerst de zienswijze van de subsidieontvanger moeten worden gevraagd. Dit zou veel administratieve lasten met zich meebrengen. Daarom is nu bepaald dat de subsidieaanvrager door het indienen van een subsidieverzoek geacht wordt in te stemmen met het eventueel openbaar maken van informatie uit zijn subsidiedossier. Deze ‘automatische toestemming’ ziet uitsluitend op gegevens die het meest van belang zijn voor de transparantie over de besteding van de publieke middelen, zonder bedrijfsgevoelige informatie prijs te geven. Het gaat hierbij om naam en het adres van de werkgever, het verstrekte voorschot en de vastgestelde subsidie.

Samenloop NOW en loonkostensubsidie

Werkgevers die naast loonkostensubsidie van de gemeente ook NOW-subsidie ontvangen, hoeven de gemeente hierover niet meer te informeren. Deze verplichting in de NOW-regeling is geschrapt. Eerder was al besloten om de dubbele financiering van loonkostensubsidie en NOW-subsidie te accepteren.

Buitenlands bankrekeningnummer

In de oorspronkelijk NOW-regeling was als voorwaarde opgenomen dat een werkgever met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken de NOW-aanvraag moest aanvullen met een Nederlands bankrekeningnummer. In de praktijk bleek dat het in veel gevallen onmogelijk was om aan deze voorwaarde te voldoen. Daarom is besloten om de NOW-regeling NOW aan te passen. Werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeven niet langer een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren.

Vanzelfsprekend blijven wij u ook graag ondersteunen bij de verdere afstemming van de te nemen maatregelen en bij al uw overige vragen.