De steunmaatregelen voor ondernemers op een rij (statusupdate per 31-03-2020)

Het kabinet heeft extra steunmaatregelen bekend gemaakt voor het bedrijfsleven, om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Hieronder vindt u een update van de stand van zaken met betrekking tot een aantal belangrijke steunmaatregelen.

Let op!

Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, komen er vanuit de Rijksoverheid telkens nieuwe aanvullingen op of verbeteringen van (nieuwe) regelingen. Onderstaand overzicht is geschreven met de kennis tot en met 31 maart 2020 (12:00 uur).

Zodra er nieuwe relevante ontwikkelingen zijn, zullen we deze nieuwsbrief updaten.

 1. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid NOW

Op www.rijksoverheid.nl is sinds vandaag o.a. het volgende te lezen:

Wanneer kan ik NOW aanvragen?

U kunt NOW aanvragen zodra de regeling is opengesteld (red: naar verwachting 6 april 2020) en tot en met 31 mei 2020. Houd de website van UWV en Rijksoverheid.nl in de gaten voor de openstelling van de regeling. Dit kan bij het UWV.

UWV streeft ernaar om binnen 3 à 4 weken (de eerste termijn van) het voorschot te betalen aan de werkgever. Daarbij gaat men wel uit van een volledige aanvraag. U ontvangt in die periode ook de subsidiebeschikking.

Wat is de definitie van omzet?

Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht.

Kern is dat het omzetbegrip in deze regeling zo dicht mogelijk aansluit bij het activiteitenniveau van de onderneming, instelling, of het concern. Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belasting. Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten die betrekking hebben op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.

Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

Hoe wordt de omzetdaling berekend?

U kunt een omzetdaling opgeven in een aangesloten meetperiode van drie maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). De omzet in deze driemaandsperiode wordt vergeleken met een referentieperiode. Uitgangspunt is dat de referentieperiode de omzet van januari tot en met december 2019 is gedeeld door vier.

Er is gekozen voor een omzetberekening die eenvoudig is vast te stellen en goed controleerbaar is. Dit is nodig omdat de regeling eenvoudig moet zijn om snel grote aantallen aanvragen te kunnen behandelen. Daarin wordt in zekere mate met verschillende factoren rekeningen gehouden, maar niet met elke factor afzonderlijk, zoals seizoensinvloeden.

De tegemoetkoming in de loonkosten heeft betrekking op de loonkosten tussen maart en mei 2020, ongeacht over welke van driemaandsperioden (meetperiode) de omzet is bepaald. Als u onderdeel van een concern bent dan moet u de omzet van de groep of verbonden rechtspersonen tezamen opgeven om te bepalen of u in aanmerking komt voor de NOW. De werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode voor de omzetdaling kiezen.

Sommige ondernemingen zullen verschillende takken in afzonderlijke werkmaatschappijen hebben ondergebracht; anderen zullen dat niet gedaan hebben en hebben het in één werkmaatschappij. Dergelijke organisatorische keuzes zouden niet van invloed moeten zijn op de bepaling of men voor NOW in aanmerking komt. Daarom is gekozen voor een omzetbepaling op concernniveau.

Op concernniveau komen juist de omzetdaling en de inzet van personeel bij elkaar. Dat is onder andere het geval bij personeels-b.v.’s, waarbij de werknemers in dienst zijn bij een andere entiteit dan de entiteiten waar de omzet wordt gegeneerd. Op concernniveau kunnen deze aan elkaar worden verbonden. Ook is gekozen voor dit niveau vanwege de helderheid en de controleerbaar-heid. Daarbij is met name van belang de grote rol die onderlinge verrekeningen kunnen hebben in de omzetbepaling per werkmaatschappij.

Een accountantsverklaring is niet vereist als u een aanvraag doet voor een voorschot. In beginsel is een accountantsverklaring wel vereist bij het verzoek tot het vaststellen van de definitieve subsidie. Er wordt nog duidelijkheid gegeven onder welke grens van het subsidiebedrag een accountantsverklaring niet is vereist. Ook zal dan helderheid worden gegeven wat voor soort accountantsverklaring wordt vereist indien u een accountantsverklaring moet overleggen.

Hier komt naar verwachting op korte termijn meer informatie over.

Let op!

Het aanvraagportaal wordt naar verwachting per 6 april a.s. opengesteld. De te hanteren werkwijze is nog niet duidelijk. Wij zullen u hier z.s.m. over informeren en zijn u uiteraard graag van dienst bij het indienen van uw aanvraag. Heeft u reeds via het antwoordformulier aan ons gemeld dat u hierover wenst te worden gecontacteerd, dan nemen wij na 6 april z.s.m. contact met u op.

 1. Aanvraag steunmaatregel € 4.000 gestart

Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, kunnen nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als het Noodloket. De aanvraag kan tot en met 26 juni 2020 17.00 uur worden ingediend. Het betreft een gift. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen vindt er wel controle plaats op de aanvragen.

Specifieke sectoren

De tegemoetkoming is bedoeld voor specifieke sectoren. Het betreft eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers, kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling. De lijst met branches en sectoren wordt nog steeds geactualiseerd.

Digitaal aanvragen

De aanvraag moet digitaal worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Voor de aanvraag is eHerkenning nodig, niveau 1 of hoger of een DigiD.

Let op!
Wij kunnen voor u als adviseur met ons eHerkenning certificaat de aanvraag voor u verzorgen.

Wel moet u ons dan, op papier, een machtiging verlenen, welke wij u zullen aanleveren. 

Voorwaarden

Er gelden voor de tegemoetkoming diverse voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • uw onderneming is in Nederland gevestigd;
 • uw bedrijf behoort tot een van genoemde sectoren; dit moet blijken uit de inschrijving op peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (achteraf aanpassen heeft dus geen zin);
 • in uw onderneming werken maximaal 250 personen;
 • uw onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend;
 • u verwacht van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 4.000;
 • u verwacht van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
 • u heeft over het huidige en de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun ontvangen (de-minimisverordening).

Ook geen onderneming aan huis

Een andere voorwaarde is dat uw onderneming gevestigd is buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waarvan de eigenaar, huurder of pachter boven de zaak woont.

De aanvraag

Voor de aanvraag heeft u (samengevat) nodig:

 • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD
 • het KVK-nummer van de onderneming (let op: niet vestigingsnummer/RSIN)
 • de SBI-code van de hoofdactiviteit van de onderneming
 • het correspondentie- en bezoekadres van de onderneming
 • contactgegevens ondernemer: naam, telefoonnummer en e-mailadres

Wanneer ontvangt u uw geld?

RVO probeert binnen twee weken een besluit te nemen. Daarna betaalt men binnen een paar werkdagen uit. Lukt het RVO niet om binnen twee weken een besluit te nemen, dan ontvangt u hierover op tijd bericht.

Let op!

De eerste uren dat er kon worden aangevraagd was het erg druk. De systemen konden dat niet of nauwelijks aan. Zorg dat u alles bij de hand heeft. Ook ging het bij de SBI-codes soms fout. Daar wordt aan gewerkt.

 1. Coulance bij betalen pensioenpremie

Ook pensioenuitvoerders proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Pensioenuitvoerders komen ondernemers zoveel mogelijk tegemoet bij moeilijkheden met het betalen van pensioenpremies. Omdat per sector en werkgever de problemen verschillend zijn, zal maatwerk worden geleverd op basis van de volgende mogelijkheden:

 • Pensioenuitvoerders treffen met werkgevers waar nodig een betalingsregeling. De individuele werkgever dient zich in dat geval te melden bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.
 • Betalingstermijnen van pensioenpremies worden binnen de wettelijke mogelijkheden verruimd.
 • Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid, onder meer door het inschakelen van incassobureaus en het opleggen van boetes uit te stellen.

Let op!

Omdat de wettelijke mogelijkheden voor maatwerk beperkt zijn, wordt er op korte termijn overlegd tussen het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Let op!

Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies wordt aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of met uw contactpersoon binnen onze organisatie.

 1. Inkomensnood? Nieuwe regels tijdelijke bijstand zzp’ers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, van 1 maart tot en met 31 mei 2020, via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Dit geldt alleen voor zelfstandigen, onder wie ook de dga, die door de coronacrisis geen of maar heel weinig inkomen hebben.

Dit is terug te vinden in de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).

Levensonderhoud

Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor levensonderhoud voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Dit wil zeggen dat eventueel aanwezig vermogen en/of inkomen van de partner de bijstand niet in de weg staat. Ook blijft de toets op levensvatbaarheid van het bedrijf achterwege.

Voorschot

Gemeenten (aanvraag in woonplaats van ondernemer: zie website van uw gemeente) zijn gestart met de uitvoering van de regeling, hetgeen gebeurt op basis van een voorschot. De bijstand wordt binnen vier weken verstrekt. Dit geldt ook voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal
€ 10.157. Het inkomen van de zelfstandige wordt aangevuld tot maximaal € 1.500 netto voor gehuwden en maximaal € 1.050 netto voor alleenstaanden. Voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar wordt de lagere bijstandsnorm gehanteerd. Veel gemeenten hebben een digitaal loket geopend waar al informatie op staat.

Geen toetsing vooraf

De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald. De zelfstandige dient te verklaren dat het inkomen in de komende drie maanden naar verwachting minder zal bedragen dan het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Het inkomen wordt dus vooraf niet getoetst.

Let op!

De uitkering telt gewoon mee als inkomen voor de toeslagen. Die kunnen hierdoor dus lager worden. U dient dit zelf door te geven, anders loopt u het risico dat u te veel ontvangen toeslagen later moet terugbetalen!

Vanaf 1 maart

Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. Een aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020.

Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling, dus tot en met 31 mei 2020. De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald.

Let op!

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet achteraf te worden terugbetaald.

Eisen

Voor het verkrijgen van de tijdelijke bijstand gelden de volgende eisen:

 • U bent een gevestigde zelfstandige, leeftijd vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;

Let op: aangekondigd is dat met spoed wordt bekeken hoe steun kan worden geboden aan ondernemers die in Nederland een bedrijf hebben en in het buitenland wonen, of andersom. In principe hebben zij echter recht op bijstand in het woonland;

 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, bijvoorbeeld dat u bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020 18.45 uur;
 • U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en heeft in 2019 minimaal 1.225 uur (gemiddeld 24 uur per week) in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep gewerkt. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;
 • U woont in de gemeente waar u aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt.

Let op!

De regeling geldt ook voor zelfstandigen met personeel en in beginsel ook voor dga’s van een bv die aan de voorwaarden voldoen. De dga dient dan aannemelijk te maken dat de bv geen salaris meer kan betalen.

Lening bedrijfskapitaal

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Om in aanmerking te komen voor een lening moet een zelfstandig ondernemer verklaren en aannemelijk maken dat hij of zij liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van het coronavirus.

Geen kostendelersnorm

Bij de uitvoering van de regelingen blijft de zogenoemde kostendelersnorm buiten beschouwing. Deze norm betekent dat de bijstandsuitkering lager wordt wanneer meerdere volwassenen samenwonen, omdat ervan wordt uitgegaan dat de kosten worden gedeeld. Nu gebeurt dat dus niet.

Let op!

Controle op de rechtmatigheid van de bijstand vindt veelal achteraf plaats. In geval van fraude zal de bijstand met boete worden teruggevorderd. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers die een beroep doen op de regeling verplicht zijn uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Denk aan wijzigingen in de inkomenssituatie van de zelfstandige.

 1. Verdere versoepeling uitstel betalen van belasting

Veel bedrijven zien hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Is dit bij u het geval, dan kunt u bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling. Ondernemers kunnen uitstel van betaling krijgen voor de betaling van loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Uitstel was al mogelijk, maar moest tot nog toe begeleid gaan van een accountantsverklaring. Hieruit moest duidelijk worden dat het uitstel verband hield met het coronavirus.

Let op!

Een derdenverklaring, zoals een accountantsverklaring, is niet meer nodig. Als u uitstel vraagt, krijgt u dit automatisch voor drie maanden.

U kunt ook voor langere tijd uitstel aanvragen. In dat geval dient u wel extra informatie te leveren. Dit kan een verklaring van een derde zijn, maar tot nu toe is dit niet verplicht.

Verzuimboetes

Daarnaast zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes, voor het niet of niet op tijd betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld als de btw te laat wordt betaald.

Let op!

Aanvragen van uitstel kan pas nadat u een naheffingsaanslag heeft ontvangen ten aanzien van de niet betaalde aanslag. Voor b.v.’s raden wij u aan ook tijdig betalingsonmacht te melden. Uiteraard kunnen wij u hierbij assisteren.

 1. Banken geven mkb half jaar uitstel van aflossing

Mkb-ondernemingen, met een financiering tot € 2,5 miljoen, kunnen maximaal een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. Voorwaarde voor uitstel is wel dat de onderneming in de kern gezond is. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. De maatregel van banken geldt voor zakelijke klanten in alle sectoren met een krediet tot € 2,5 miljoen. Voor zakelijke klanten met een hoger bedrag aan leningen wordt momenteel onderzocht welke mogelijkheden tot verlichting er zijn.

Let op!

Vanuit de praktijk is gebleken dat ABN AMRO dit uitstel automatisch toekent, bij Rabobank dient dit via de website aangevraagd te worden en ING neemt zelf contact op met desbetreffende klanten.

Heeft u vragen? Bel of mail ons!

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, neem dan vooral contact met ons op.

 Disclaimer

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.